Ma t/m vr 07:00 - 17:30 | Sierbestrating ook zaterdag geopend van 07:00 - 17:00 | 0294-210040 | Sierbestrating: 0294-271414
 • Home
 • /Algemene voorwaarden Kippersluis

Algemene voorwaarden Kippersluis

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop, huur en verhuur en op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van T.J. Kippersluis & Zonen B.V. te Muiderberg hierna te noemen “de gebruiker”.
 2. De koper, c.q. huurder, c.q. opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op een situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.
 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2: Branchevoorwaarden

 1. Naast de onderhavige voorwaarden hecht de gebruiker tevens waarde aan diverse branchevoorwaarden. Al naar gelang de aard van de opdracht c.q. overeenkomst, gelden naast deze voorwaarden mede de navolgende branchevoorwaarden:a. op alle binnenlandse vervoerwerkzaamheden de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter Griffie van de rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam in mei 2002;b. op alle grensoverschrijdende vervoerwerkzaamheden over de weg, het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR-verdrag);c. op het vervoer van afvalstoffen de Algemene Voorwaarden voor het Afvalstoffenvervoer over de Weg, gedeponeerd ter Griffie van de rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam;d. op alle werkzaamheden in het kader van de opslag en bewaarneming van goederen de Algemene Opslagvoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam;e. op alle sloopwerkzaamheden de Algemene leveringsvoorwaarden van het Verbond van Aannemers van Sloopwerk, de zogenaamde “BABEX voorwaarden” 2000, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht;f. op alle verhuur en/of vervoer van afzetcontainers c.q. wissellaadbakken de Algemene Voorwaarden voor de verhuur, gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te ’s-Gravenhage op 7 juli 1980;g. op de verhuur van en werkzaamheden met kranen en/of heftrucks de Algemene Voorwaarden voor de uitvoering van opdrachten door kraanexploitanten, gedeponeerd ter Griffie van de rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam.
 2. Met betrekking tot bovenstaande branchevoorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing.
 3. Voor de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden en de branchevoorwaarden is de volgende rangorde bepaald:
  a. de onderhavige voorwaarden zijn van toepassing, zo ook bij eventuele strijdigheid tussen bepalingen uit de verschillende voorwaarden en in afwijking van eventuele rangordebepalingen in de branchevoorwaarden;
  b. het bepaalde in de branchevoorwaarden is van toepassing, indien:
  b.1. bepalingen uit de onderhavige voorwaarden op grond van een wettelijke bepaling en/of een rechterlijke uitspraak niet van toepassing zouden zijn of niet van toepassing verklaard zouden worden;
  b.2. specifieke onderwerpen / aspecten niet uitdrukkelijk geregeld zijn in de onderhavige voorwaarden;
  b.3. partijen daartoe gezamenlijk schriftelijk besluiten.

Artikel 3: Overeenkomsten

 1. De gebruiker vervoert c.q. doet vervoeren; bestelt en/of distribueert goederen; levert dan wel verhuurt goederen; sloopt bouwwerken of doet deze slopen; verricht grondwerken of laat deze verrichten; verwijdert asbest of laat deze verwijderen; saneert bodems en tanks of laat deze saneren; levert aan voornoemde bedrijfsactiviteiten verwante andersoortige prestaties, alles in de ruimste zin des woords. De gebruiker sluit ter zake van het voorgaande overeenkomsten met wederpartijen. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend.
 2. Mondelinge afspraken binden de gebruiker eerst nadat deze schriftelijk door de gebruiker zijn bevestigd dan wel zodra de gebruiker met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend.

Artikel 4: Aanbiedingen | Offertes

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. In aanbiedingen/offertes vermelde prijzen zijn gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens. Indien bij de uitvoering van een opdracht blijkt dat deze gegevens onjuist waren, bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – qua bereikbaarheid van een locatie of verontreiniging van sloopmateriaal en/of grond, heeft de gebruiker het recht de prijzen naar redelijkheid en billijkheid te verhogen.
 3. De uit een aanbieding of offerte voortvloeiende kosten, zoals o.a. het eventueel opmaken van een analyserapport zijn voor rekening van de wederpartij.
 4. Getoonde en/of verstrekte monsters, brochures, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten, informatie op de website van gebruiker en andere omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. De in het vorige lid van dit artikel genoemde monsters, brochures, tekeningen e.d. blijven te allen tijde eigendom van de gebruiker, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze dienen op eerste verzoek van de gebruiker te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven. Indien de wederpartij een aanbieding c.q. offerte niet aanvaardt, is hij verplicht op eerste verzoek van de gebruiker alle bij de offerte geleverde omschrijvingen, tekeningen en/of berekeningen aan de gebruiker te retourneren.
 6. De gebruiker aanvaardt bij het uitbrengen van een offerte geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de wederpartij en/of derden uitgewerkt ontwerp, tekening, berekening, e.d. noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificaties van afmetingen, maten en materialen.

Artikel 5: Inschakeling derden

 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
  A. de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) tijdig aanwezig zijn;
  B. de gebruiker op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden dienen te worden verricht;
  C. indien ook derden op de betreffende locatie werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat de gebruiker zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten;
  D. de plaats waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is van overtollige materialen e.d.;
  E. eventueel noodzakelijke hak- en breekwerkzaamheden zijn uitgevoerd;
  F. de gebruiker tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
  G. de gebruiker kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, water e.d.. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij;
  H. op de locatie van de wederpartij, dan wel de door hem aangewezen locatie, waar de gebruiker en/of de door de gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten, de door de gebruiker en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;
  I. de plaats waar apparatuur, materialen e.d. van de gebruiker opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden.
 2. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is de gebruiker gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij.
 3. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 4. De wederpartij zal de gebruiker tijdig informeren over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn en relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en het mogelijk verlenen van aanvullende en/of nieuwe opdrachten.
 5. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines die de gebruiker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.

Artikel 7: Levering zaken en verrichten werkzaamheden

 1. Levering geschiedt af magazijn/opslag van de gebruiker. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.
 2. Opgegeven termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn verricht c.q. de zaken moeten zijn geleverd, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 3. Bij (op)levering in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door de gebruiker per transactie worden gefactureerd.
 4. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken en/of materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft aan de wederpartij te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De gebruiker stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
 5. Indien de wederpartij ook na verloop van de door de gebruiker gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 6. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij. De gebruiker is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen komen.
 7. De bestelde zaken zullen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, éénmalig aan een door de wederpartij opgegeven adres worden afgeleverd dan wel bezorgd, ook al zijn de bestelde zaken door de wederpartij bestemd om over verschillende adressen te distribueren.
 8. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/ losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.
 9. Het voorgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten, te voldoen onverlet.
 10. De gebruiker is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.

Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. De gebruiker kan niet eerder worden verplicht om met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
 2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, worden alle opdrachten uitgevoerd in een door de gebruiker te bepalen volgorde, waarbij de capaciteit van de aan de gebruiker ter beschikking staande apparaten en de graad van de bezetting daarvan mede bepalend zijn voor het tijdstip van aanvang en voltooien van de opdrachten.
 3. Wanneer de levering c.q. de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.
 5. Alle onkosten welke door de gebruiker in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 9: Meer- en minderwerk

 1. Alle wijzigingen in de te verrichten werkzaamheden, hetzij door bijzondere opdracht van de wederpartij, hetzij als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de wederpartij, hetzij door omstandigheden die pas aan het licht komen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en waarmee de gebruiker redelijkerwijs niet vóór aanvang van de werkzaamheden bekend behoefde te zijn en die leiden tot meer kosten, zijn als meerwerk verschuldigd, tenzij de wederpartij bewijst dat de extra kosten te wijten zijn aan de schuld van de gebruiker. Minderwerk wordt op een door de gebruiker te bepalen wijze verrekend.
 2. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen te worden. Mondeling overeengekomen meer- en minderwerk dient schriftelijk door de gebruiker te worden bevestigd.
 3. Meerwerk zal apart gefactureerd worden.

Artikel 10: Oplevering, goedkeuring

 1. De gebruiker is gehouden de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen werk c.q. werkzaamheden afgerond en gebruiksklaar is.
 2. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd, indien het geheel gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij het werk heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is ondertekend
 3. Het werk wordt tevens geacht te zijn opgeleverd, indien de wederpartij het werk – voor zover mogelijk – in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 2 weken na voormelde mededeling niet heeft gereclameerd bij de gebruiker.
 4. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van het door de gebruiker verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk.
 5. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
 6. De gebruiker is verplicht de in lid 5 van dit artikel bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig lid 2 of 3 van dit artikel als opgeleverd wordt beschouwd.
 7. De gebruiker is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, en voor zijn risico komen, zo spoedig mogelijk te herstellen.

Artikel 11: Reclames en retourzendingen

 1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van de gebruiker te worden gebracht, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan de gebruiker.
 2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken aan de gebruiker te worden gemeld.
 3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van de overeenkomst met de consument tevens de wettelijke bepalingen inzake garantietermijnen in acht genomen.
 4. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.
 5. De gebruiker heeft het recht voor verrichte werkzaamheden een protocol c.q. document van oplevering te hanteren, welke samen met de wederpartij doorlopen zal worden. Geconstateerde gebreken worden op het opleveringsprotocol vermeld. Bij goedkeuring van de verrichte werkzaamheden dient de wederpartij het document van oplevering voor akkoord te ondertekenen.
 6. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 7. Indien retourzending van geleverde zaken noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd. Indien de retourzending betrekking heeft op een reclame als hierboven bedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien de reclame door hem gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze.
 8. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
 9. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
 10. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 14.

Artikel 12: Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld en/of schriftelijk overeengekomen, zijn de prijzen van de gebruiker:
  a. inclusief vrachtkosten van laad- naar losplaats(en);
  b. exclusief BTW, invoerrechten, belastingen, heffingen, precario en andere rechten;
  c. exclusief bijkomende kosten voor vervoer (zoals onder andere, maar niet uitsluitend: tunnelkosten; pontkosten; ferrykosten; kosten verbonden aan het opmaken van douane- of andere documenten; dieselolietoeslagen; currencytoeslagen; toeslagen voor extra laad- en losadressen; op- en overslagkosten) en verzekeringen;
 2. A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is de gebruiker gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
  B. Voor de met de consument gesloten overeenkomst, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 3 maanden, is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13: Betaling

 1. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 termijn niet volledig is betaald:
  A. zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;
  B. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
  C. zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
  D. heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning, e.d. een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
 3. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn, indien de gebruiker het redelijk vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 5. De gebruiker heeft het recht een retentierecht uit te oefenen, conform de wettelijke bepalingen die daarop van toepassing zijn.
 6. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. A. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
  B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

Arikel 14: Aansprakelijkheid en garantie

 1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van hemzelf, zijn personeel dan wel van door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden.
 3. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is de gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten verzekering.
 4. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
  B. In afwijking van sub A van dit lid geldt voor de consument een maximale termijn van 1 (één) jaar.
 5. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen, die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken – te zijner keuze – kosteloos te repareren dan wel te vervangen.
 6. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd. Geen garantie geldt ten aanzien van verkleuring van hout en andere kleur afwijkingen van hout en andere natuurlijke materialen.
 7. Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
 8. Met betrekking tot de overeenkomst met de consument neemt de gebruiker de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.
 9. Op goederen waarvan blijkt of mag worden verondersteld dat deze afkomstig zijn van sloopwerken dan wel anderszins kunnen worden omschreven als zijnde tweedehands goederen, wordt geen enkele garantie gegeven.
 10. De wederpartij verliest zijn rechten jegens de gebruiker en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
  A. voormelde schade is ontstaan, doordat de wederpartij niet conform de door de gebruiker gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
  B. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d., die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven;
  C. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij, al dan niet tegen vergoeding, gebruik maakt van het materieel of het personeel van de gebruiker;
  D. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij de gebruiker heeft verzocht bepaalde werkzaamheden te verrichten, die geen deel uitmaakten van de overeenkomst en volgens instructies van of namens de wederpartij zijn uitgevoerd.

Artikel 15: Verzekering

 1. In het kader van een overeenkomst tussen de gebruiker en de wederpartij, draagt de wederpartij zorg voor een adequate verzekering, ongeacht het onderwerp van de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De wederpartij kan de gebruiker schriftelijk opdracht geven een verzekering als bedoeld in het eerste lid te verzorgen. De schriftelijke opdracht moet nauwkeurig de risico’s vermelden waarvoor de verzekering moet worden afgesloten.
 3. De gebruiker heeft het recht een opdracht tot het verzorgen van een verzekering te weigeren.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

 1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van de geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de prijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake eventuele schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
 2. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
 3. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 4. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 17: Pand / warrantage

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 18: Overmacht

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van de gebruiker, of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door de gebruiker ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstan-digheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuur-verschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

Artikel 19: Ontbinding / annulering

 1. A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W., of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
  B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.
 2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 3. Ingeval de wederpartij de overeenkomst annuleert, is hij aan de gebruiker een door de gebruiker nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst aan de gebruiker te vergoeden. De gebruiker is gerechtigd de kosten, schaden alsmede de gederfde winst te fixeren en – te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen – 30 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 4. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart de gebruiker ter zake.
 5. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 20: Faillisement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Specifieke bepalingen

Artikel 21: Vervoer

 1. In het kader van grensoverschrijdende vervoerwerkzaamheden zijn laad- en loswerkzaamheden niet bij het vervoer inbegrepen.
 2. In het kader van binnenlandse vervoerwerkzaamheden zijn laad- en loswerkzaamheden niet bij het vervoer inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Het risico ter zake laad- en loswerkzaamheden (niet inbegrepen bij het vervoer), alsmede eventueel hiermee verbandhoudende aansprakelijkheden komen voor rekening van de wederpartij. De wederpartij vrijwaart de gebruiker ter zake voor aanspraken, van welke aard dan ook, van derden.
 4. De gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook en de wederpartij verliest zijn rechten jegens gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding, indien en voor zover:
  a. schade is ontstaan ten gevolge van de wijze van belading van container(s), die met inhoud, niet beladen door de gebruiker, ten vervoer door de wederpartij aan de gebruiker zijn aangeboden;
  b. schade is ontstaan ten gevolge van niet-correcte inhoud, aantallen e.d. van gepalletiseerd en/of dusdanig verpakte goederen, dat controle daarvan door de gebruiker redelijkerwijs niet mogelijk was c.q. gevergd kon worden dan wel daardoor onaanvaardbare vertraging zou ontstaan, e.e.a. ter beoordeling van de gebruiker;
  c. schade is ontstaan door aan de wederpartij en/of een derde in diens naam toe te rekenen belading boven het wettelijk toegestane maximum gewicht van het desbetreffende voertuig.
 5. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot het minimumbedrag dat op grond van wet- en/of regelgeving is toegestaan, alsmede wordt de aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk opgeheven bij eigen schuld of nalatigheid van de wederpartij.

Artikel 22: Verhuur

Verhuur van machines, materialen, werktuigen, vrachtwagens en andere zaken, met uitzondering van containers en wissellaadbakken, geschiedt onder de volgende voorwaarden:

 • De gebruiker verplicht zich bij aanvang van de huurovereenkomst een in goede staat verkerende zaak ter beschikking te stellen aan de wederpartij;
 • De wederpartij verplicht zich de gehuurde zaak bij afloop van de huurovereenkomst in dezelfde staat als bij aanvang van de overeenkomst, behoudens gebruikelijke slijtage bij normaal gebruik, te retourneren;
 • Het is de wederpartij verboden de gehuurde zaak aan derden, anders dan zijn werknemers, uit te lenen, te verhuren, te verkopen of anderszins toestemming tot gebruikmaking te verlenen. Het is werknemers van wederpartij uitsluitend toegestaan het gehuurde in het kader van hun normale werkzaamheden voor wederpartij te gebruiken;
 • Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van de verhuurder;
 • De wederpartij dient zorg te dragen voor de aanwezigheid van eventueel noodzakelijke vergunningen voor het gebruik van de gehuurde zaak en is aansprakelijk voor en vrijwaart de gebruiker ter zake navorderingen en/of (schade)claims voortvloeiend uit het ontbreken van deze vergunningen;
 • De verhuur van zaken geschiedt exclusief brandstof. Brandstofkosten zijn voor rekening van de wederpartij;
 • Gedurende de huurperiode wordt alle risico met betrekking tot het gehuurde gedragen door de huurder;
 • De huurder verklaart uitdrukkelijk de verhuurder te vrijwaren voor iedere aanspraak ter zake van schades als bedoeld in sub g van dit artikel;
 • De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de gehuurde zaak door de wederpartij.

Artikel 23: Sloopwerkzaamheden / bodem- en asbestsanering

 1. De gebruiker zorgt ervoor dat sloop- en asbestsaneringswerkzaamheden worden verricht door en/of onder toezicht van gecertificeerde mensen.
 2. De wederpartij zorgt ervoor dat gebruiker tijdig kan beschikken:
  a. over de voor het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, schone grondverklaring). De wederpartij overlegt hierover met gebruiker, indien hij dit nodig acht;
  b. over (eventueel) toegang tot het gebouw, het terrein, de opstal, het object of alsmede het water, alles in de ruimste zin des woord, waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
  c. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
  d. over aansluitmogelijkheden voor het werk benodigde energie, zoals voor elektrische machines, eventuele verlichting etc.
 3. De kosten van de benodigde energie, zoals elektriciteit, gas en water, etc., zijn, voor zover benodigd, voor rekening van de wederpartij.
 4. De wederpartij is aansprakelijk voor schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines die de gebruiker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.
 5. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden, die niet tot het werk van gebruiker of door haar ingeschakelde derden behoort, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het door gebruiker uit te voeren werk hierdoor geen vertraging ondervindt.
 6. De wederpartij zal – zonder toestemming van gebruiker– geen afval aanbieden anders dan in de overeenkomst is vastgelegd. Indien de wederpartij zonder toestemming van de gebruiker meer en/of ander afval aanbiedt dan in de overeenkomst is vastgesteld, dan komen de kosten welke de gebruiker hiervoor dient te maken geheel voor rekening van de wederpartij en is de wederpartij aansprakelijk voor eventuele schade, welke wordt geleden door de gebruiker of derden.
 7. Ten aanzien van het gebruik en vervoer van springstoffen gelden de volgende bepalingen, naast hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald.
  a. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden ter zake schade, van welke aard dan ook, direct of indirect verbandhoudende met en/of voortvloeiende uit gebruik, transport en/of opslag van springstoffen, van welke aard, vorm of hoedanigheid dan ook, tenzij er aan de zijde van de gebruiker sprake is van opzet, grove schuld of grove nalatigheid;
  b. Indien op grond van sub a aansprakelijkheid van de gebruiker wordt vastgesteld, is de gebruiker gehouden tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag gelijk aan de door de verzekeraar van de gebruiker uitgekeerde schadesom. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor aanspraken die genoemd maximum te boven gaan;
  c. Wanneer de wederpartij springstoffen voor vervoer of opslag aan de gebruiker aanbiedt, dienen de goederen te zijn voorzien van schriftelijke informatie waarin eigenschappen, mogelijkheden en gevaren van de springstof, alsmede eventueel te nemen voorzorgsmaatregelen ter zake opslag, vervoer, behandeling en gebruik duidelijk zichtbaar te zijn vermeld;
  d. De gebruiker heeft het recht voor vervoer of opslag aangeboden springstoffen te weigeren;
  e. De wederpartij dient zich te houden aan door de gebruiker gegeven aanwijzingen en voorschriften met betrekking tot springstoffen; bij niet naleving van voornoemde aanwijzingen en voorschriften is de wederpartij aansprakelijk voor en vrijwaart de gebruiker ter zake eventuele schade(s), van welke aard en omvang dan ook, hieruit voortvloeiend.

Slotbepaling

Artikel 24: Toepasselijk recht / bevoegde rechter

 1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor de gebruiker, door dat recht worden beheerst.
 3. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 4. Voor geschillen met de consument geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de gebruiker aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
 5. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit een overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Artikel 25: Domiciekeuze

De wederpartij, welke te eniger tijd geen bekende werkelijke woonplaats in een gemeente in Nederland heeft, verklaart domicilie te kiezen ten kantore van de gebruiker.