Ma t/m vr 07:00 - 17:30 | Sierbestrating ook zaterdag geopend van 07:00 - 17:00 | 0294-210040 | Sierbestrating: 0294-271414
  • Home
  • /Asbest | SC-530

Asbestverwijderingscertificaat: SC-530

De SC-530 verzorgt in Nederland de eisen op het gebied van asbestsanering en asbestverwijdering. In de regeling wordt ingegaan op onder andere de arbeidsveiligheid en het voorkomen van het verspreiden van asbest naar mens en milieu. De Stichting Certificatie Asbest beheert de SC-530 regeling. Een certificerende instelling, zoals Eerland Certification die de certificeringen van Kippersluis doet, moet aangewezen zijn door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om de regeling te mogen uitvoeren.

Wat is het SC-530?

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 11 maart 2008 het certificatieschema voor asbestverwijdering (SC-530) met ingang van 1 juni 2008 bindend verklaard. Dit wil zeggen dat sinds 1 juni 2008 certificatie voor asbestverwijdering verplicht is. Kippersluis heeft het certificaat behaald op 27 april 2009, wat dus wilt zeggen dat wij al ruim 7 jaar professioneel, veilig, milieukundig en gecertificeerd asbest verwijderen. De asbestverwijderingsschema’s zijn onder verantwoordelijkheid van het Centraal College van Deskundigen Asbest ontwikkeld. Het certificatieschema SC-530 is de certificatieregeling voor professionele asbestverwijderingsbedrijven, zoals Kippersluis. In de SC-530 staat onder andere beschreven hoe er zorgvuldig, arbeids- en milieutechnisch asbest, asbesthoudende producten en asbest besmet materiaal of constructieonderdelen tijdens sloop en renovatiewerkzaamheden verwijderd kan worden. Tevens wordt er beschreven hoe men om dient te gaan met asbest dat is vrijgekomen na incidenten.

Welke eisen worden er gesteld aan het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf?

Voorafgaand aan het beroepsmatig verwijderen van asbest dient er een asbestinventarisatie te worden uitgevoerd door een onafhankelijk SC-540 gecertificeerd inventarisatiebureau. Tevens dient er door de gemeente een sloopvergunning verleend te zijn. Bij de uitvoering van asbestverwijdering is het verplicht om van te voren een werkplan op te stellen. Hierin wordt schriftelijk weergegeven welke asbestverwijderingswerkzaamheden er uitgevoerd dienen te worden inclusief het in te zetten personeel, te gebruiken apparatuur, materieel, werkmethoden en instructies. Wij als asbestverwijderingsbedrijf dien dit werkplan asbestverwijdering op te stellen en te worden ontleend aan de risicoklasse van de asbesttoepassingen benoemd in het asbestinventarisatierapport en de richtlijnen van het certificatieschema. Vervolgens dienen de werkzaamheden strikt volgens het werkplan en onder toezicht van een Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA’er) te worden uitgevoerd.

Het asbestverwijderingsbedrijf, in dit geval Kippersluis Asbestverwijdering, moet aantoonbaar op de hoogte zijn van het certificatieschema. Ook moet schriftelijk worden voldaan aan de eisen van de opdrachtgever en de naleving van het certificatieschema. Kippersluis, het asbestverwijderingsbedrijf, dient periodiek interne audits en werkplekinspecties uit te voeren om vast te stellen of er aan de eisen van het certificatieschema wordt voldaan. Daarnaast beschikt Kippersluis(het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf) over een procedure voor de adequate afhandeling van tekortkomingen en klachten. Kippersluis dient daarnaast te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering die geldt voor de asbestverwijderingswerkzaamheden en de verzekeringspolissen dienen jaarlijks beoordeeld te worden.