Ma t/m vr 07:00 - 17:30 | Sierbestrating ook zaterdag geopend van 07:00 - 17:00 | 0294-210040 | Sierbestrating: 0294-271414
  • Home
  • /Asbestverwijdering

Asbestverwijdering

Kippersluis Asbestverwijdering is al jarenlang de erkende en gekwalificeerde asbestverwijderaar. Onze kwaliteit en zorg bij het uitvoeren van asbest gerelateerde opdrachten is erkend met het SC-530 Asbestverwijdering procescertificaat.

Volgens de asbestwetgeving mogen alleen erkende, gecertificeerde bedrijven volgens strenge voorwaarden asbest verwijderen uit bouwwerken en objecten. Asbestverwijdering begint met een inventarisatie en gaat via het gecontroleerd verwijderen, verpakken en transporteren naar de door de overheid aangegeven verzamelplaatsen, naar de vrijgave.

Doordat er vroeger veel schadelijke asbest werd gebruikt in de bouw is de kans groot dat er bij het slopen of verbouwen van een oud huis asbest vrij komt. Het herkennen van asbest is vrij lastig en de verwijdering ervan dient altijd overgelaten te worden aan een specialist.

Met onze hulp en vakkennis weet u precies waar u aan toe bent bij asbestverwijdering en komt u nooit voor ongewenste verrassingen te staan. Dit is wat wij onder andere voor u kunnen betekenen:

  • Vrijblijvende en passende offerte
  • Asbestinventarisatie
  • Asbestverwijdering / Asbestsanering
  • Advies en projectbegeleiding
  • Asbestinkapseling
  • 24 uurs calamiteitendienst
  • Service en kwaliteit
  • Veilig & Milieukundig

Hieronder meer informatie over asbest en asbestverwijdering:

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een groep mineralen die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Asbest is gevaarlijk voor uw gezondheid wanneer asbestvezels vrijkomen en worden ingeademt. Als asbest in slechte staat verkeert of als het ondeskundig wordt verwijderd kunt u grote gezondheidsrisico’s lopen.

Gevolgen inademen asbestvezels
Asbestvezels kunnen bij inademing diep in de longen doordringen. Op termijn kan dit buikvlies- en, longvlieskanker (mesothelioom) en asbestose (stoflongen) veroorzaken. De periode tussen blootstelling en daadwerkelijk ziek worden kan tientallen jaren zijn.

Gebruik asbest verboden
De beroepsmatige toepassing en verkoop van alle soorten asbest is sinds 1 juli 1993 verboden. Sinds 2005 is het gebruik van alle soorten asbest verboden in de Europese Unie (EU).

Asbest in gebouwen en woningen
Asbest is tot in de jaren ‘80 veel gebruikt in gebouwen en woningen omdat het sterk, slijtvast, isolerend en goedkoop was. De grote risico’s die asbest oplevert voor de gezondheid werden pas later bekend. Voorzichtigheid is geboden als het gaat om het omgaan met asbesthoudende materialen in uw woning. In de meeste gevallen heeft u toestemming nodig van uw gemeente om asbesthoudend materiaal te verwijderen.

Hecht gebonden en losgebonden asbest
Er zijn twee vormen van asbest t.w. hecht gebonden en losgebonden asbest. Bij hecht gebonden asbest zitten de asbestvezels stevig vast in het materiaal. Daardoor komen er nauwelijks vezels vrij als het materiaal in goede staat is en niet wordt bewerkt of gesloopt. Bij losgebonden asbest zijn de asbestvezels niet of nauwelijks aan het materiaal gebonden. De vezels kunnen dan gemakkelijk vrijkomen, waardoor de gezondheidsrisico’s veel groter zijn. Losgebonden asbest is sinds 1983 nauwelijks meer gebruikt.

Wat houdt het SC-530 certificaat in?

Het certificaat SC-530 regelt in Nederland de eisen op het gebied van asbestverwijdering. In deze regeling wordt met name ingegaan op de arbeidsveiligheid en het voorkomen van de verspreiding van asbest naar mens en milieu. De regeling wordt beheert door de Stichting Certificatie. Een certificerende instelling moet aangewezen zijn door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om de regeling te mogen uitvoeren.

Wat is de SC-530?
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 11 maart 2008 het certificatieschema voor asbestverwijdering (SC-530) met ingang van 1 juni 2008 bindend verklaard. Deze schema’s zijn onder verantwoordelijkheid van het Centraal College van Deskundigen Asbest ontwikkeld.

Het certificatieschema SC530 is de certificatieregeling voor professionele asbestverwijderingsbedrijven. In de SC-530 staat een zorgvuldige beschrijving voor het arbeids- en milieutechnisch verwijderen van asbest, asbesthoudende producten en asbest besmet materiaal of constructieonderdelen tijdens sloop en renovatiewerkzaamheden in bouwwerken en objecten. Ook is hierin beschreven hoe om te gaan met asbest wat is vrijgekomen na incidenten.

Welke eisen worden gesteld aan het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf?
Beroepsmatige asbestverwijdering is alleen toegestaan als er voorafgaand aan de werkzaamheden een asbestinventarisatie wordt uitgevoerd door een onafhankelijk SC540 gecertificeerd inventarisatiebureau en als er door de begreffende gemeente een sloopvergunning is verleend.

Verplicht bij de uitvoering van asbestverwijdering is een werkplan. Dit is een schriftelijke weergave van de uit te voeren asbestverwijderingswerkzaamheden met daarin vermeld het in te zetten personeel, de te gebruiken apparatuur, materieel, werkmethoden en instructies. Dit werkplan dient te worden opgesteld door het asbestverwijderingsbedrijf en te worden ontleend aan de risicoklasse van de asbesttoepassingen benoemd in het asbestinventarisatierapport en de richtlijnen van het certificatieschema. Vervolgens dienen de werkzaamheden strikt volgens het werkplan en onder toezicht van een Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) te worden uitgevoerd.

Het asbestverwijderingsbedrijf moet aantoonbaar op de hoogte zijn van het certificatieschema. Ook moet schriftelijk worden voldaan aan de eisen van de opdrachtgever en de naleving van het certificatieschema.

Door het asbestverwijderingsbedrijf worden periodiek interne audits en werkplekinspecties uitgevoerd om vast te stellen of aan de eisen van het certificatieschema wordt voldaan. Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf beschikt over een procedure voor de adequate behandeling van klachten en tekortkomingen.

Het asbestverwijderingsbedrijf dient aantoonbaar te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering voor de werkzaamheden en de verzekeringspolissen jaarlijks te beoordelen.

Kippersluis is aangesloten bij de Vereniging voor Aannemers in de Sloop (VERAS)

VERAS is dé belangenvereniging voor sloopaannemers in Nederland en telt ruim 85 leden en ruim 25 donateurs. VERAS is in 2009 ontstaan uit een samenwerking tussen de brancheverenigingen Babex en de Vereniging van Sloopaannemers (VS).

Certificering is een goed instrument om een verdere impuls te geven aan veilig, milieukundig en duurzaam slopen. Daarom promoot VERAS de certificering van sloopbedrijven volgens het keurmerk voor professioneel slopen t.w. het certificaat BRL SVMS-007. Promotie van deze certificeringregeling vindt plaats onder zowel sloopaannemers als andere betrokken partijen, zoals opdrachtgevers en overheden.

Milieukundig en duurzaam slopen
VERAS bevordert milieukundig en duurzaam slopen. Dat doen ze door zich te richten op scheiding aan de bron en het maken van ketengerichte afspraken en regelgeving. VERAS pleit voor landelijke sloopregels in een ambitieuze AMvB Slopen, waarbij alle regelgeving voor op de slooplocatie is gebundeld. In die landelijke regeling staan de regels voor asbestverwijdering, slopen en de omgang met vrijkomende materialen en het mobiel puinbreken op de slooplocatie.

Innovatie & techniek
VERAS werpt zich op als katalysator voor technische ontwikkelingen en innovaties in de sloopsector. Daarbij is afstemming met leveranciers en producenten van materieel en hulpmiddelen en participatie in onderzoeks- en haalbaarheidsprojecten belangrijk.

Arbeidsomstandigheden en veilig slopen
Ook maakt de belangenvereniging zich sterk voor een verdere verbetering van arbeidsveiligheid op de slooplocatie, waarbij de gezondheid van de werknemer prioriteit heeft. Het is van groot belang dat arbeidsomstandigheden niet als concurrentiefactor worden ingezet. Dit alles vraagt uiteraard om duidelijke afspraken en regels, met een arbocatalogus specifiek voor de sloopsector als uiteindelijke doelstelling. Daarnaast wil VERAS meer aandacht schenken aan technische innovaties en gedragsverbetering.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
De onderdelen van de beleidsagenda van de belangenvereniging vormen samen de inzet op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Op basis van deze beleidsagenda stelt VERAS een samenhangend MVO beleid vast.

Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap & Duurzaam Inkopen
Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap is noodzakelijk voor het bevorderen van milieukundig en veilig slopen. VERAS communiceert hierover dan ook richting de opdrachtgevers. Daarnaast pleit VERAS voor wat betreft het Programma Duurzaam Inkopen door de Overheid, een goede zaak, voor aansluiting bij de BRL Veilig en Milieukundig Slopen.

Wet- en regelgeving
Regelgeving is goed en nodig voor het bevorderen en in stand houden van veilig en milieukundig & duurzaam slopen maar het moet wel een duidelijk doel hebben en werkzaam zijn en blijven. VERAS streeft daarom ook naar een duidelijke, werkbare en handhaafbare regelgeving. Onduidelijke, zinloze en onwerkbare regels moeten worden geschrapt.

Personeel & scholing
Door een actieve deelname in de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf geeft VERAS een impuls aan de beschikbaarheid van gespecialiseerde sloopopleidingen en de deskundige en onafhankelijke examinering daarvan. Daarbij streeft VERAS uiteindelijk naar sloopopleidingen die aansluiten bij het regulier beroepsonderwijs zodat de beschikbaarheid van personeel voor nu en later gewaarborgd is.

Bouwbrede dossiers
Door een lidmaatschap van VERAS bij zowel Aannemersfedratie Nederland (AFN) als MKB-Nederland heeft de belangenvereniging ingangen op bouwbrede dossiers, zoals CAO-zaken en economische ontwikkelingen.

Europa
Doordat VERAS lid is van The European Demolition Association (EDA) worden de Europese ontwikkelingen rondom beleid, regelgeving, normen en richtlijnen gevolgd en waar nodig (en zinvol) wordt hierbij actief geparticipeerd.

Meer informatie over VERAS? Kijk dan op www.sloopaannemers.nl

Kippersluis Asbestverwijdering | Asbestsanering | SC-530 gecertificeerd