Ma t/m vr 07:00 - 17:30 | Sierbestrating ook zaterdag geopend van 07:00 - 17:00 | 0294-210040 | Sierbestrating: 0294-271414
 • Home
 • /Bodemsaneringscertificaat | BRL SIKB 7000

Bodemsaneringscertificaat | BRL SIKB 7000

T.J. Kippersluis & Zonen B.V. beschikt over het BRL SIKB 7000 bodemsaneringscertificaat. Dit houdt in dat wij een erkend en gecertificeerd bodemsaneringsbedrijf zijn. Hierdoor mag Kippersluis verontreinigde en vervuilde grond saneren en tijdelijk uitplaatsen. Om een gecertificeerd saneerder te zijn dien je als onderneming aan veel voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat de veiligheid, het milieu en de kwaliteit gewaarborgd blijft. Er is sprake van bodemverontreiniging als er stoffen of materialen in de bodem of het grondwater terecht komen die schadelijk zijn voor mens, dier en plant. U bent verplicht bodemverontreiniging te melden bij uw gemeente of provincie.

Hieronder vindt u meer informatie over:

Wat is bodemverontreiniging?

Er is sprake van bodemverontreiniging als er stoffen of materialen in de bodem of het grondwater terecht komen die schadelijk zijn voor mens, dier en plant. U bent verplicht bodemverontreiniging te melden bij uw gemeente of provincie.

Grond en grondstromen
Grond is losse, ontgraven bodem. Grondstromen zijn alle handelingen met grond: afgraven, hergebruiken, opslaan, vervoeren en storten. Voor grondstromen gelden regels om te voorkomen dat ze de bodem vervuilen. Deze regels staan in het Besluit bodemkwaliteit.

Bodemverontreiniging in uw gemeente of provincie
Wilt u weten of bij u in de buurt de bodem verontreinigd is, dan kunt u contact opnemen met uw gemeente of provincie. De meeste gemeenten en provincies hebben lijsten of kaarten van locaties met (een kans op) bodemverontreiniging.

Erkende bodemintermediairs
Bedrijven, gemeenten en provincies mogen alleen gebruik maken van de diensten van erkende bodemintermediairs. Intermediairs kunnen met een certificaat aantonen dat zij aan de gestelde eisen voldoen. Dit certificaat is het BRL SIKB 7000, waar Kippersluis over beschikt. Wij zijn dus een erkende bodemintermediair en kunnen voor u elke vorm van bodemsanering uitvoeren. Bodemsanering is het saneren(schoonmaken) van vervuilde en verontreinigde grond.

Wat houdt het BRL SIKB 7000 bodemsaneringscertificaat in?

Doel van het BRL SIKB 7000 certificaat
De beoordelingsrichtlijn SIKB 7000 heeft tot doel de kwaliteit te waarborgen van de uitvoering van de sanering.

Gestelde eisen BRL SIKB 7000
Algemene eisen ten aanzien van personen en organisatie worden gesteld in de beoordelingsrichtlijn, zoals:

 • Op locatie dienen alle documenten en gegevens over de sanering aanwezig te zijn
 • De aannemer stelt vast of aan alle voorwaarden is voldaan zoals is omschreven in de schriftelijke instemming of beschikking. Indien volstaan kan worden met een melding controleert de aannemer of deze melding is uitgevoerd. Eerder start de aannemer niet met de sanering en neemt contact op met de opdrachtgever of directievoerder
 • In de werkomschrijving of bestek is tenminste omschreven de werkzaamheden, plaats op het terrein waar de werkzaamheden plaatsvinden, de eisen aan de wijze van uitvoering en toegepaste saneringstechniek
 • Veiligheid- en Gezondheid plan in ontwerpfase en uitvoeringsfase, en de onderzoeksresultaten dienen op locatie aanwezig te zijn. In het V&G plan kan aantoonbaar gemaakt worden welke partijen betrokken zijn bij de sanering en welke verantwoordelijkheden zij hebben. Verder worden de interne functies inzichtelijk gemaakt met hun taken en bevoegdheden en welke activiteiten aan derden worden uitbesteed
 • Het logboek wordt dagelijks bijgehouden en iedere registratie in het logboek wordt voorzien van datum en paraaf
 • Bij optreden van afwijkingen controleert de aannemer of de milieukundige begeleider schriftelijk heeft vastgelegd dat gerapporteerd is aan de directievoerder of opdrachtgever. De opdrachtgever dient de afwijking te melden aan bevoegd gezag. De aannemer kan het werk niet voortzetten onder certificaat wanneer de melding niet plaatsvindt
 • Over de planning van de werkzaamheden en de voortgang communiceert de aannemer regelmatig met de opdrachtgever. De frequentie is vooraf bepaald met de opdrachtgever
 • Bij de oplevering van de saneringslocatie toetst de kwaliteitsverantwoordelijke persoon aantoonbaar of aan de vooraf afgesproken wensen van de opdrachtgever is voldaan.

Daarnaast worden eisen gesteld aan het kwaliteitssysteem, zoals:

 • Functionerend en gedocumenteerd kwaliteitssysteem met een relevante scope dat is opgezet en voldoet aan de NEN-EN ISO 9001:2008. Daarnaast moet de veiligheid van de medewerkers ook geborgd zijn door middel van een VCA-systeem. Alle eisen uit de BRL SIKB 7000 moeten vastgelegd zijn in procedures en werkinstructies binnen het gedocumenteerd kwaliteitssysteem (kwaliteitshandboek)
 • Aantoonbare interne beoordeling van nieuwe kwaliteitsverantwoordelijke personen op de gestelde eisen aan opleiding en ervaring en mogen pas worden ingezet na positieve interne toetsing. Indien een medewerker nog niet aan de ervaringseisen als kwaliteitsverantwoordelijke persoon voldoet en de aannemer wil deze medewerker inzetten als kwaliteitsverantwoordelijke persoon, is dit slechts mogelijk na een goed verlopen onderzoek van de betreffende persoon door Eerland Certification
 • De kwaliteitsverantwoordelijke is bij de voor de sanering kritische werkzaamheden aanwezig. Dit houdt in dat de kwaliteitsverantwoordelijke minimaal aanwezig is bij die werkzaamheden die het saneringsresultaat kunnen be├»nvloeden (b.v. grondverzet in en van verontreinigde grond, vaststellen van grenzen, aanbrengen van systemen) en werkzaamheden rondom grond- en afvalstromen (b.v. vrijkomen van grond en afval, aan- en afvoer, verwerken, controle kwaliteit).Aan de hand van een auditplanning moeten alle kwaliteitsverantwoordelijke personen jaarlijks op locatie geaudit worden. Daarnaast wordt op iedere vestiging jaarlijks twee projecten op kantoor geaudit op het gehele uitvoeringstraject.