Ma t/m vr 07:00 - 17:30 | Sierbestrating ook zaterdag geopend van 07:00 - 17:00 | 0294-210040 | Sierbestrating: 0294-271414
  • Home
  • /CO2-Prestatieladder

CO2-Prestatieladder

Het beperken van CO2-uitstoot en de CO2-Prestatieladder worden steeds belangrijker in de maatschappij. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en zodoende ons steentje bijdragen aan een betere leefomgeving, een toekomstbestendige planeet en het beperken van het broeikaseffect is ook bij Kippersluis een hot topic. Om doelbewust en planmatig onze CO2-uitstoot te reduceren zijn wij bezig met het behalen van de CO2-Prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

Wat is CO2?

CO2 is de chemische formule van koolstofdioxide. Koolstofdioxide komt van nature voor in de atmosfeer en is een reuk- en kleurloze gas. Echter, door de verbranding van fossiele brandstoffen is de hoeveelheid in de atmosfeer enorm toegenomen.

Deze fossiele brandstoffen, zoals olie en gas worden verbrand om energie op te wekken. Door het opwekken van energie uit fossiele brandstoffen komt er steeds meer CO2 in de atmosfeer. Hoe meer CO2 er in de atmosfeer terecht komt, des te schadelijker dit is voor het milieu. We kennen allemaal het broeikaseffect, wat ervoor zorgt dat de aarde opwarmt. CO2 is het voornaamste broeikasgas en daardoor ook het meest verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. Mede door het terugdringen van de CO2-uitstoot zal de aarde minder snel opwarmen en het klimaat minder snel veranderen.

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder helpt bedrijven om hun CO2-uitstoot te reduceren. Door in kaart te brengen waar en hoe CO2-uitstoot plaatsvind. Dit geldt voor de bedrijfsvoering in het kantoor, op projecten én in de keten. Binnen deze facetten van de bedrijfsvoering kan er nog veel winst behaald worden in energiebesparing. De CO2-Prestatieladder is een initiatief van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

De twee belangrijkste uitgangspunten van de CO2-Prestatieladder zijn; maximale gerichtheid op eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie en minimale belasting en belemmering van de onderneming door regels en voorschriften.

Het doel van de CO2-Prestatieladder is het stimuleren van bedrijven om hun eigen CO2-uitstoot in kaart te brengen en permanent op zoek te gaan nieuwe mogelijkheden om de CO2-uitstoot terug te dringen. Vervolgens stimuleert de CO2-Prestatieladder bedrijven om deze mogelijkheden uit te voeren, de opgedane kennis te delen en samen met onder andere kennisinstellingen en overheden op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden om de CO2-uitstoot verder terug te dringen.

Om het CO2-verbruik bij bedrijven actief te verminderen werkt de CO2-Prestatieladder met een fictief gunningsvoordeel bij aanbestedingen. Het fictieve gunningsvoordeel werkt als volgt; hoe hoger een bedrijf scoort op de ladder, hoe hoger de fictieve korting op de inschrijfprijs. De hoogte van het gunningsvoordeel wordt bepaald door de aanbestedende partij.

Er zijn vijf niveaus op de CO2-Prestatieladder. Waarbij niveau et laagst is en niveau 5 het hoogst. Bij niveau 1 hoeft een onderneming alleen maar een footprint te hebben en bij niveau 5 dient een onderneming de hele keten in kaart te brengen.

Voor meer informatie met betrekking tot de CO2-Prestatieladder kan u de CO2-Prestatieladder Brochure downloaden of de site van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) bezoeken.

Kippersluis en de CO2-Prestatieladder

Waarom doen wij mee aan de CO2-Prestatieladder? Omdat wij betrokken zijn met het milieu en uiteraard een betere toekomst willen voor iedereen. Daarnaast is de CO2-Prestatieladder een goed initiatief om inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot, maar ook het planmatig reduceren van CO2-uitstoot. Daarnaast stimuleert de ladder de CO2-uitstoot te beperken door middel van gunningsvoordeel bij aanbestedingen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Mens en milieu worden steeds belangrijker en de klimaatverandering door middel van het broeikaseffect wordt steeds erger. Om in te spelen op deze factoren en zodoende een steentje bij te dragen aan het reduceren van CO2-uitstoot kiezen wij voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarnaast is het belangrijk dat er in de toekomst nog steeds zo geleefd kan worden als wij dat vandaag de dag kunnen. Tevens draagt een MVO-beleid bij aan het reduceren van CO2-uitstoot en tegelijkertijd aan kostenbesparing. Door goed te kijken waar er CO2-uitstoot verminderd kan worden en er kosten bespaard kunnen worden, levert een MVO-beleid een win-win situatie op voor zowel het milieu als het bedrijf.

CO2-Prestatieladder Niveau 3

Zoals eerder beschreven bestaat de CO2-Prestatieladder uit vijf niveaus, Kippersluis zit op niveau 3. Vanaf dit niveau dien je de gehele CO2-uitstoot van een onderneming in kaart te brengen. Tevens dient een bedrijf dat niveau 3 gecertificeerd is een actieplan met doelstellingen op te stellen. Uitgaande van dit plan wordt de CO2-uitstoot actief aangepakt. Daarnaast dient dit zowel intern als extern gecommuniceerd te worden.

Maatregelen

Hier beschrijven we enkele maatregelen die genomen kunnen worden om de CO2-uitstoot te verminderen. Wij hebben deze maatregelen al genomen of in onze planning staan om door te voeren. Deze maatregelen hebben betrekking op o.a. het verbruik van elektriciteit en brandstof. Naast de CO2-uitstoot werken deze maatregelen ook kostenbesparend voor een onderneming. Dit houdt in dat een onderneming dus kan bijdragen aan het milieu en aan de eigen portemonnee.

 Elektriciteit

Elektriciteit komt voort uit de natuurkunde. Bij elektriciteit wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten elektrische ladingen, namelijk bewegende ladingen (stroom) en statische ladingen. De bewegende ladingen kunnen uit twee verschillende stroomrichtingen bestaan, namelijk wisselstroom (AC) en gelijkstroom (DC). Wisselstroom wordt thuis en op kantoor gebruikt en komt voort uit het elektriciteitsnet. Gelijkstroom wordt toegepast in bijvoorbeeld auto’s, machines en schepen. Er wordt echter geen elektrische lading, maar elektrische spanning geleverd. Dit houdt in dat er spanning in stand wordt gehouden tussen twee polen van een stopcontact en zodoende ten alle tijden elektrische lading beschikbaar is.

Het gebruik van elektriciteit zorgt niet direct voor het uitstoten van CO2 (emissie). Het produceren van elektriciteit, het proces van opwekken en de productie van de energiedragers die elektriciteitscentrales gebruiken zorgen echter wel voor CO2-uitstoot. Dit komt doordat er bij de productie van elektriciteit in veel gevallen gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen. Daarom is het van belang om de productie en het verbruik van elektriciteit om te rekenen naar fossiel energieverbruik en CO2-emissie. Zodoende kan de uitstoot van CO2 berekend worden en het klimaat- en CO2-beleid geëvalueerd.

Om de CO2-emissie te berekenen kan de CO2-emissiefactor vermeld op het stroometiket gebruikt worden. Dit is de meest specifieke emissiefactor. Op het stroometiket wordt ook vermeld bij welke energiebron en uit welk land de stroom afkomstig is. Het stroometiket wordt ieder jaar bij de jaarrekening meegeleverd. Tevens is het etiket te vinden op de website van de betreffende energieleverancier. Echter worden hier niet de emissies bij het produceren van brandstof voor de elektriciteitscentrale meegerekend.

Om een inzicht te krijgen in de CO2-emissiefactor van uw elektriciteit kan u de lijst CO2-emissiefactoren downloaden of kijken op de website van CO2-emissiefactoren.

Er zijn verschillende manieren om de CO2-uitstoot van elektriciteitsverbruik te reduceren en hiermee kosten te besparen. Bij Kippersluis hebben wij verschillende manieren bedacht om hierin te voorzien. De manieren om de CO2-emissie te reduceren en kosten te besparen worden hieronder beschreven.

De energie-investeringsaftrek (EIA)

Voordat er een investering gedaan wordt in elektriciteit ten behoeve van het reduceren van de CO2-uitstoot, dient u te kijken of dit middel onder duurzame bedrijfsmiddelen valt. Is dit het geval, dan kunt u als bedrijf een deel van de investering terugkrijgen.

Om in aanmerking te komen voor de energie-investeringsaftrek dient een bedrijf aan bepaalde voorwaarden te voldoen, namelijk:

  • Het bedrijf is gevestigd in Nederland en heeft een belastingplicht
  • De investering is minimaal €2500
  • De vereiste vergunningen zijn aanwezig
  • Het middel komt voor op de energielijst
  • Het middel is nog niet gangbaar in Nederland
  • Er wordt niet gelijktijdig gebruik gemaakt van andere subsidies

Op de energielijst van de belastingdienst is te zien op welke middelen er een investeringsaftrek te verkrijgen is. Voor meer informatie over de EIA kan u kijken op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de energie-investeringsaftrek (EIA).

 Groene stroom

Om zo min mogelijk CO2-uitstoot te realiseren bij het elektriciteitsverbruik is groene stroom een duurzaam en goedkoop alternatief. Echter, niet alle groene stroom is echt “groen”. Er kan daadwerkelijk bijgedragen worden aan duurzame energieproductie door te kiezen voor groene stroom. Groene stroom kan voort komen uit energieproductie door middel van waterkracht, zonne-energie, windenergie, biomassa uit afvalstromen of door stroom in te kopen bij een energieleverancier dat investeert in duurzame energieopwekking.

Stroom mag pas verkocht worden als groene stroom als er een bepaalde hoeveelheid Garantie van Oorsprong (GvO) voor afgegeven zijn. Dit is een Europees erkend systeem voor groene stroom. Met één GvO is er in Europa minimaal duizend Kilowatt per uur (kWh) doormiddel van een duurzame energiebron opgewekt. Voor een gemiddeld huishouden is ongeveer drie en een halve GvO nodig om groen te zijn. Echter, het aanbod van groengaranties is groter dan de vraag, daardoor zijn GvO’s goedkoop te bemachtigen. Een energieleverancier kan een GvO bemachtigen door deze te kopen of te importeren uit het buitenland.

In Nederland is groene stroom populair, maar in de landen om ons heen een stuk minder. Hierdoor is er een overschot aan GvO’s en zijn de Europese doelstellingen nog niet behaald. Het overschot aan garanties van groene stroom komt voornamelijk door de waterkrachtcentrales in Scandinavië. Echter hebben deze waterkrachtcentrales niets met verduurzaming van stroom te maken. Deze Scandinavische centrales en energieleveranciers bestaan al lange tijd en kopen gewoon weer grijze stroom terug van Nederland in ruil voor groene stroom met GvO’s.

Daarom is het van belang om naar stroombeleid van een energieleverancier te kijken. Hieruit blijkt hoeveel het betreffende bedrijf investeert in duurzame energie en hoeveel stroom daadwerkelijk groen is. Welke energiemaatschappijen groen zijn en wat voor een energiebeleid ze voeren is te zien in een ranglijst op de website van de Consumentenbond.

Milieukeur

Om er zeker van te zijn dat groene stroom daadwerkelijk groen is, bestaat er Milieukeur. Milieukeur is een keurmerk van de Stichting Milieukeur. Het keurmerk zorgt ervoor dat er extra kwaliteitseisen gesteld worden aan de productie en opwekking van stroom. De controle hiervan wordt gedaan door onafhankelijke instellingen, waardoor de kwaliteit gewaarborgd is. Tevens levert een stroomleverancier met Milieukeur voordelen op voor de CO2-Prestatieladder. Het tonnage CO2-emissie doormiddel van elektriciteit wordt namelijk in de CO2-Prestatieladder op 0% gezet.          

Ledverlichting

Ledverlichting is een nieuwe energiezuinige vorm van verlichting in tegenstelling tot de klassieke vormen, zoals halogeen. Led staat voor light-emitting diode, wat in het Nederlands lichtgevende diode betekent. Led of een diode is een elektronische halfgeleidercomponent.

Ledverlichting maakt een forse groei door de laatste jaren en wordt steeds vaker toegepast. Dit is vanwege de vele voordelen die ledverlichting biedt, maar ook omdat de aanschaf van ledverlichting steeds goedkoper wordt.

Ledverlichting verbruikt een stuk minder energie (elektriciteit/stroom) dan traditionele verlichting. Daarnaast heeft ledverlichting een langere levensduur, kan het meer kleuren aannemen, is het minder kwetsbaar, straalt het geen uv-straling uit, gaat de lamp meteen aan, is het beter te recyclen, geeft het minder warmte af en geeft het financiële voordelen.

Uiteraard is het lage stroomverbruik het grootste voordeel met het oog op CO2-reductie. Naast het lage stroomverbruik werkt dit ook meteen kosten besparend, aangezien er minder kWh verbruikt worden. Led is ongeveer tien keer zo zuinig als een halogeenlamp. Echter, dienen wel de hoeveelheid lumen in de gaten gehouden te worden. Doordat ledverlichting zowel zuiniger als duurzamer is, verdient het zichzelf in de loop der tijd vanzelf terug. In tegenstelling tot traditionele verlichting wordt led ook nauwelijks warm, waardoor het ook nog eens veiliger is.

Ledverlichting gaat gemiddeld 30.000 branduren mee, wat afhankelijk van het gebruik, neerkomt op een levensduur van vijf tot tien jaar. Dit betekent dat er minder vaak nieuwe lampen gekocht dienen te worden, waardoor er wederom kosten bespaard worden.

Doordat een led geen gloeidraad heeft is deze minder kwetsbaar om stuk te gaan dan traditionele verlichting. Daarnaast is het mogelijk om alle kleuren met elkaar te mengen, zodat een ledlamp elke kleur kan aannemen. Tevens straalt ledverlichting geen uv-straling uit, waardoor het beter geschikt is dingen belichten. Hierdoor vervagen bijvoorbeeld schilderijen minder.

In tegenstelling tot tl-verlichting heeft led geen opstarttijd nodig om aan te gaan, hierdoor is ledverlichting makkelijker aan en uit te zetten en werkt het beter in combinatie met een bewegingssensor en timer. Tevens zijn ledlampen beter te recyclen dan traditionele lampen. In de meeste gevallen is tot 75% van ledverlichting recyclebaar. Dit zorgt weer voor minder CO2-uitstoot, want ledverlichting mag gewoon bij normaal huisvuil gedeponeerd worden. Hierdoor is ledverlichting niet alleen energiezuiniger, duurzamer, kostenbesparend, maar ook milieuvriendelijk.

Zonnepanelen

Deze informatie volgt nog.

Brandstof

Om een inzicht te krijgen in de CO2-emissiefactor van uw brandstoffen kan u de lijst CO2-emissiefactoren downloaden of kijken op de website van CO2-emissiefactoren.

Bandenspanning

Het nieuwe rijden

Het nieuwe draaien

Zuinigere (vracht-) auto’s en machines


Documenten met betrekking tot de CO2-uitstoot en -Prestatieladder van Kippersluis

2016

2017

2018