Ma t/m vr 07:00 - 17:30 | Sierbestrating ook zaterdag geopend van 07:00 - 17:00 | 0294-210040 | Sierbestrating: 0294-271414
  • Home
  • /Sloop | BRL SVMS 007

Sloopcertificaat Veilig en Milieukundig Slopen: BRL SVMS-007

Slopen is een vak. Onzorgvuldig of ondeskundig handelen kan leiden tot ongevallen en grote schade. Kippersluis is al sinds 2009 in het bezit van dit erkende certificaat, als één van de eerste in Nederland! De Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen (BRL SVMS-007) waarborgt kwaliteit en deskundigheid. Bekijk de introductiefilm, waarin precies wordt uitlegt wat veilig en milieukundig slopen inhoudt.

Hieronder vindt u meer informatie over: 

Wat is Milieukundig slopen volgens de BRL SVMS-007?

Bij milieukundig slopen staat een verantwoorde omgang met vrijkomende sloopmaterialen centraal. In het sloopplan wordt de wijze van selectieve sloop en afvoer van sloopmaterialen vastgelegd. Dit vindt plaats op basis van de stoffeninventarisatie.

Tevens wordt door de sloopaannemer nagegaan of de afnemer beschikt over de vereiste milieuvergunningen. Voorafgaand aan de afvoer van materiaalstromen van de slooplocatie wordt gecontroleerd en geregistreerd of aan het productblad wordt voldaan.

De uitvoering van de sloop vindt plaats conform het sloopplan. Tijdens de sloop is een medewerker beschikbaar die aantoonbaar deskundig is op het gebied van veilig en milieukundig slopen. De sloopaannemer dient er verder voor te zorgen dat de slooplocatie veilig en ordelijk is en dat de vrijkomende materiaalstromen geen verontreiniging van bodem en omgeving veroorzaken.De oplevering van het project vindt plaats in overleg met de opdrachtgever en wordt schriftelijk vastgelegd. Door de sloopaannemer wordt een stoffenverantwoording van de vrijkomende sloopmaterialen opgesteld, die desgevraagd aan de opdrachtgever wordt verstrekt.

De BRL SVMS-007 bevordert de veiligheid van het sloopproces. In de BRL zijn veiligheidseisen opgenomen, welke mede zijn ontleend aan de arboregelgeving. In het sloopplan worden de maatregelen en voorzieningen beschreven die nodig zijn om de arbeidsveiligheid en omgevingsveiligheid (zoals belendende percelen) te waarborgen. Daarnaast is een gecertificeerde sloopaannemer tevens gecertificeerd volgens de VGM Checklist Aannemers (VCA).

Welke eisen worden gesteld aan de gecertificeerde bedrijfsorganisatie?

Het sloopbedrijf moet aantoonbaar op de hoogte zijn van de sloopregelgeving. Ook moet schriftelijk het belang om te voldoen aan de eisen van de opdrachtgever en de naleving van de sloopregelgeving worden onderschreven. Door het sloopbedrijf worden periodiek interne audits en werkplekinspecties uitgevoerd om vast te stellen of aan de eisen van de BRL wordt voldaan. De gecertificeerde sloopaannemer beschikt over een procedure voor de adequate behandeling van klachten en tekortkomingen. Het sloopbedrijf dient aantoonbaar te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering voor sloopwerkzaamheden en de verzekeringspolissen jaarlijks te beoordelen.